Bảo vệ quyền và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong pháp luật Viêt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25746

Title: Bảo vệ quyền và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong pháp luật Viêt Nam
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Nhân quyền;Phụ nữ
Issue Date: 2000
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 66-79

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05