Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano tại các vị trí chọn lọc ứng dụng cho các linh kiện vi cơ điện tử : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện nano

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54278

Title: Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano tại các vị trí chọn lọc ứng dụng cho các linh kiện vi cơ điện tử : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện nano: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Trần Thuật, Người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Chung, Người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Hiệu
Keywords: Vật liệu và linh kiện nano;Mạ không điện cực màng Nickel cấu trúc nano;Linh kiện vi cơ điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05