Quản lý sinh viên nội trú ở trường cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49814

Title: Quản lý sinh viên nội trú ở trường cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
M U
Authors: Cấn, Thị Thanh Hương, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Hường
Khai_Lan
Issue Date: 2014
Mon Dec 29 14:16:34 2014
Publisher: ĐHGD

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05