Vấn đề kết hợp lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta hiện nay : Đề tài NCKH. QTCT 07 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23272

Title: Vấn đề kết hợp lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội ở nước ta hiện nay : Đề tài NCKH. QTCT 07 07
Authors: Trần, Thanh Giang
Bùi, Trường Giang
Nguyễn, Trọng Long
Keywords: Giai cấp;Lợi ích kinh tế;Tầng lớp xã hội;Xã hội học kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05