A critical discourse analysis of Chinese and Vietnamese online media coverage of the East Sea dispute

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54410

Title: A critical discourse analysis of Chinese and Vietnamese online media coverage of the East Sea dispute
Other Titles: Phân tích diễn ngôn phê phán trên các bài báo điện tử của Việt Nam và Trung Quốc đưa tin về tranh chấp trên biển Đông
Authors: Nguyễn, Đặng Mai Linh
Keywords: Bài báo điện tử;Việt Nam;Trung Quốc;Biển Đông
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05