Metabolic Diversity of Bacillus strains isolated in Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9757

Title: Metabolic Diversity of Bacillus strains isolated in Vietnam
Authors: Ngo Tu Thanh, Bui Thi Viet Ha
Keywords: ACM 6th;Bacillus;Metabolic Diversity
Issue Date: 2009
Publisher: NXB Nông Nghiệp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05