Phụ nữ An Giang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25644

Title: Phụ nữ An Giang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
Authors: Đào, Tố Uyên
Bùi, Thị Thị Thu Hà
Keywords: Phụ nữ;An Giang;Kháng chiến chống Mỹ;Lịch sử Việt Nam;Thời kỳ1954-1975
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05