Students’ difficulties towards learning English speaking in a rural area - An investigation at Xuan Chau lower secondary school

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54403

Title: Students’ difficulties towards learning English speaking in a rural area - An investigation at Xuan Chau lower secondary school
Other Titles: Khó khăn về việc học nói tiếng Anh của học sinh ở khu vực nông thôn - Nghiên cứu tại Trường THCS Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: English speaking;Xuan Chau lower secondary school
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 49 p.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05