Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học 12 - Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57636

Title: Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Sinh học 12 - Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học : 60 14 01 11
Other Titles: Organizing Project teaching in teaching Biology 12 - High School
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Keywords: Dạy học dự án;Sinh học;Dạy và học;Phương pháp dạy học
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu xử lý nước thải giàu U N, P bằng phương pháp thủy thực vật : Đề tài NCKH. QT.09.68

Competitive strategies the case for Visa card of Techcombank : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05